Η εταιρεία
Πτυχία
Δραστηριότητες
Εργασίες δείγμα
Μελέτες
Άλλες ιστοσελίδες
Επικοινωνία
Στοιχεία της εταιρείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η εταιρία EDP S.A.
(EDP - Μελετητική, Σχεδιασμού, Αναπτύξεως και Επενδύσεων Α. Ε.) είναι μία εταιρεία μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ολοκληρωμένου σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου, σε θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων, σχεδίων και παρεμβάσεων περιφερειακής, τοπικής κλίμακας, και κλίμακας πόλης καθώς σε θέματα εκτίμησης χωρικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών Δημοσίων Έργων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και στο μητρώο μελετητών - συμβούλων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΟΚ, DG XVI, και συνεργάζεται με συναφείς ευρωπαϊκές εταιρείες στα θέματα του ενδιαφέροντός της.

Είναι εγγεγραμμένη επίσης στο Μητρώο Εταιρειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.